تور گرجستان از تهران -مشهد-(اقساط دلخواه)

بازدید : 32   |      

قیمت: 2,900,000 تومان

تورگرجستان از تهران
2/900/000 تومان
051- 31810(داخلی 108 )جلیلی
آژانس هواپیمایی پاژسیر مرکز تور قسطی از مشهد 31810 - 051

تورگرجستان  از تهران
 2/900/000 تومان
 3 شب و4 روز
جمعه 19 مرداد
50 % نقد  + الباقی اقساط دلخواه

 051- 31810
 pazhseir

 آژانس هواپیمایی پاژسیر مرکز تور قسطی از مشهد  31810 - 051