آزمایشگاه های مورد تایید ماهان جهت انجام تست PCR

آزمایشگاه های مورد تایید ایرلاین ماهان جهت انجام تست کووید 19(کرونا ویروس) برای مسافران

 

1- آزمایشگاه ونک (تهران)

2-آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش (تهران)

3-آزمایشگاه بیمارستان پارس جدید (تهران)

4-آزمایشگاه انیستیتو پاستور(جهت دیپلمات ها و مامورین دولتی جمهوری اسلامی ایران)

5- آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد (کرج)

6-آزمایشگاه پزشکی بوعلی (قم)

7-آزمایشگاه آذرمهر (اصفهان)

8-آزمایشگاه پزشکی نیلو (شیراز)

9-آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی واحد خراسان (مشهد)