اطلاعات فرودگاه ها

فرودگاه اصفهان


فرودگاه ارومیه


  • آدرس : آدرس فرودگاه ارومیه نزدیک عسگر آباد فرودگاه ارومیه
  • تلفن ثابت : 04432777766
  • وب : https://uromieh.airport.ir

فرودگاه اردبیل


  • آدرس : آدرس فرودگاه اردبیل در شمال شرق اردبیل نزدیک بزرگراه شهید دادمان
  • تلفن ثابت : 04533447901
  • وب : https://ardabil.airport.ir

فرودگاه اراک


  • آدرس : آدرس فرودگاه اراک استان مرکزی بزرگراه شهیدان برادران رجائی
  • تلفن ثابت : 08612254001--6
  • وب : https://arak.airport.ir

فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد